hello, please Sign in/Register for China Account
Welcome to perfectlight
Keywords
Recommended Products
PLR-RP series photothermal catalytic reaction evaluation equipment
View details
PEC2000 photoelectrochemical test system
View details
News

MCP-WS1000 Photochemical workstation

Product classification:Quantum yield brand:perfectlight view count:2366

[1]Yumin Zhang, Jianhong Zhao, Hui Wang, Bin Xiao, Wen Zhang, Xinbo Zhao, Tianping Lv, Madasamy Thangamuthu, Jin Zhang, Yan Guo, Jiani Ma, Lina Lin, Junwang Tang, Rong Huang & Qingju Liu,Single-atom Cu anchored catalysts for photocatalytic renewable H2 production with a quantum efficiency of 56%,Nature Communications,58 (2022)

[2]Yunxuan Zhao,Lirong Zheng,Run Shi,Shuai Zhang,Xuanang Bian,Fan Wu,Xingzhong Cao,Geoffrey I. N. Waterhouse,Tierui Zhang,Alkali Etching of Layered Double Hydroxide Nanosheets for Enhanced Photocatalytic N2 Reduction to NH3.Advanced Energy Materials,2020,doi.org/10.1002/aenm.202002199